Integritetspolicy och cookies

Information om personuppgifter

 • Vi använder endast Dina uppgifter för respektive ändamål
 • Vi kommer inte använda Dina uppgifter till mailutskick/spam/sms
 • Vi kommer inte sälja Dina uppgifter vidare
 • Vi använder inga cookies som sparar personlig information
 • Vi använder inga analysverktyg som sparar personlig information

Jonas Nilsson Fastighetsförmedling AB är personuppgiftsansvarig enligt gällande lag för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss för nedanstående ändamål.

Personuppgiftsbehandling webbsida

Personuppgiftsbehandling köpare

Personuppgiftsbehandling säljare

Personuppgiftsbehandling närstående till säljare

Personuppgiftsbehandling potentiell säljare

Personuppgiftsbehandling spekulant

Personuppgiftsbehandling cookies och webbanalysverktyg

Personuppgifter vi samlar in

 • Namn, personnummer, email, telefon, adress
 • Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare

Källor till personuppgifter

 • Dig själv, Lantmäteriet, Skatteverket
 • Folkbokföringsregistret, bostadsrättsförening

Överföring av personuppgifter

 • IT/affärssytem (tjänsteleverantörer), banker, säljare (budförteckning och spekulantförteckning)
 • Bostadsrättsförening, Fastighetsmäklarinspektionen (myndighet)

Varför vi behöver personuppgifter

 • Tillhandahålla och administrera tjänster gentemot dig
 • Juridiska skäl, följa gällande lagstiftning t.ex. fastighetsmäklarlagen

Din rätt att begära information, möjlighet till radering och dataportabilitet

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag av Din personuppgifter
 • Du har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt
 • Du har rätt till dataportabilitet under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal

Vad är intresseavvägning?

När vi använder oss av den lagliga grunden ”intresseavvägning” innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig boenderelaterade produkter och tjänster. Det kan också handla om att vi vill följa upp ditt besök på en visning eller ditt köp av en bostad. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Läs mer om den lagliga grunden intresseavvägning hos Integritetsskyddsmyndigheten

Ändringar i integritetspolicy

Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Personuppgiftsansvarig

Frågor avseende behandling av personuppgifter kan ställas till:

Jonas Nilsson Fastighetsförmedling
Storgatan 9
972 38 Luleå
070-28 28 000
info@jnf.se
Orgnr: 556739-5248

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

Personuppgiftsbehandling webb
Personuppgifts-behandling: Syftet med behandlingen: Katgegorier av personuppgifter: Kategorier av registrerade: Lagringstid: Rättslig grund:
Intresseanmälan objekt Administrera intresseanmälan för ett visst objekt Namn, telefon, email Spekulanter Under tiden objektet förmedlas Intresseavvägning
Fri värdering Administrera tjänsten Namn, telefon, email, ort Kunder, potentiella kunder 6 mån Intresseavvägning
Gratis offert Administrera tjänsten Namn, telefon, email, ort Kunder, potentiella kunder 6 mån Intresseavvägning
Kundundersökning Administrera tjänsten Namn (endast förnamn publiceras) Kunder Obestämd tid Intresseavvägning
Kontakt via mail, kontaktformulär Underlag samt fullgörande för återkontakt Namn, telefon, email Kunder, potentiella kunder 6 mån Intresseavvägning

Personuppgiftsbehandling köpare
Personuppgifts-behandling: Syftet med behandlingen: Katgegorier av personuppgifter: Kategorier av registrerade: Lagringstid: Rättslig grund:
Marknadsföring Reklamutskick, annons i social media Adress Köpare 3 månader från tillträde av objektet Intresseavvägning
Kontrakt Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism Kontonummer, namn, adress, personnummer, kopia på ID-handling Köpare 5 år från att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagits Bevarandetid enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Kontrakt Administration av bostadsförmedling, t.ex. överföring av uppgifter till bostadsrättsförening, hantering av banklån etc. Namn, personnummer, adress, email, telefon, låneuppgifter Köpare 10 år från undertecknande av köpeavtal Allmän preskriptionstid enligt preskriptionslagen (1977:1160)
Kontrakt Arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn Köpare 10 år från tillträdet av objektet Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen
Hantering av förmedling Uppföljning efter köpet Namn, telefon, email Köpare 3 mån från tillträdet av objektet Intresseavvägning

Personuppgiftsbehandling säljare
Personuppgifts-behandling: Syftet med behandlingen: Katgegorier av personuppgifter: Kategorier av registrerade: Lagringstid: Rättslig grund:
Marknadsföring Reklamutskick, annons i social media Adress Säljare 1 år från att mäklarens uppdrag för säljaren är fullgjort Intresseavvägning
Kontrakt Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism Kontonummer, namn, adress, personnummer, kopia på ID-handling Säljare 5 år från att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagits Bevarandetid enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Kontrakt Administration av förmedling, såsom t.ex. förmedling av köpeskilling Namn, personnummer, adress, email, telefon, köpeavtalet – inklusive prospekt Säljare 10 år från undertecknande av köpeavtal Allmän preskriptionstid enligt preskriptionslagen (1977:1160)
Kontrakt Arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn Säljare 10 år från tillträdet av objektet Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen
Kontrakt Bokföringsändamål Kontonummer, namn, mäklararvode Säljare 7 år från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutats Bevarandetid enligt bokföringslagen (1999:1078)
Hantering av förmedling Utförande av mäklaruppdraget Information hänförlig till bostaden, såsom bilder och film Säljare 1 år från att mäklarens uppdrag för säljaren fullgjorts Intresseavvägning

Personuppgiftsbehandling närstående till säljare
Personuppgifts-behandling: Syftet med behandlingen: Katgegorier av personuppgifter: Kategorier av registrerade: Lagringstid: Rättslig grund:
Administration av tjänst Kontakt inom ramen för förmedlingsuppdraget Namn, email, telefon Närstående till säljare (t.ex. sambo som ej äger bostaden) Fram till tillträde Intresseavvägning
Administration Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn Närstående till säljare 10 år från tillträdet Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen

Personuppgiftsbehandling potentiell säljare
Personuppgifts-behandling: Syftet med behandlingen: Katgegorier av personuppgifter: Kategorier av registrerade: Lagringstid: Rättslig grund:
Administration av tjänst Administration av värdering Namn, adress, email , uppgifter om objekt Potentiell säljare 1 år från genomförd värdering T.ex. kunna besvara frågor från banker rörande värderingar
Marknadsföring Reklamutskick Namn, email, telefon Potentiell säljare 2 år från att uppgiften samlats in Integritetsskyddsmyndighetens vägledning: bostadsköp sker med längre tidsintervall
Hantering av förmedling Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn Potentiell säljare 10 år från tillträdet Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen

Personuppgiftsbehandling spekulant
Personuppgifts-behandling: Syftet med behandlingen: Katgegorier av personuppgifter: Kategorier av registrerade: Lagringstid: Rättslig grund:
Marknadsföring Reklamutskick Namn, email, telefon Spekulant 2 år från att uppgiften samlats in Integritetsskyddsmyndighetens vägledning: bostadsköp sker med längre tidsintervall
Administration av tjänst Föra spekulantregister och förmedla objekt Namn, email, telefon Spekulant 2 år från att objektet har försålts Integritetsskyddsmyndighetens vägledning: bostadsköp sker med längre tidsintervall
Administration av tjänst Föra budförteckning Namn, email, telefon, lämnade bud Spekulant 10 år från att budgivningen avslutats Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen (1977:1160)
Administration av tjänst Administrera intresseanmälan för ett visst objekt Namn, email, telefon Spekulant Fram till att objektet förmedlats Intresseavvägning
Hantering av förmedling Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn Spekulant 10 år från att objektet försålts Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen

Användning av cookies och webbanalysverktyg

 • Vi använder sammanlagt (3 st) cookies.
 • Vi använder inga cookies som sparar personlig information
 • Vi använder inga webbanalysverktyg som sparar personlig information

Om cookies

En cookie är en textfil som skickas från en server till Din webbläsare och som lagras på Din dator, Din mobiltelefon eller surfplatta. Hur cookies fungerar (extern webbplats).

Om webbanalysverktyg

Webbanalys är en funktion som mäter, spårar och analyserar onlinebeetende på en webbplats. Hur webbanalys fungerar (extern webbplats).

Vi använder följande webbanalysverktyg

Clicky web analytics www.clicky.com

Clicky web analytics samlar in information om hur besökare använder webbplatsen. Ingen personlig information samlas in.

Clicky web analytics samlar in

 • URL och titel på visade sidor
 • URL och titel på alla länkar som klickas på sidor som visas
 • Användaragent
 • Hänvisnings-URL
 • Webbläsarspråk
 • Skärmupplösning
 • IP-adress (IP-adresser anonymiseras innan de behandlas)

Vill Du inte bli spårad av Clicky, klicka här så placeras en cookie som blockerar Clicky. Denna cookie har utgångsdatum 365 dagar.

HeatMap Inc. www.heatmap.com.

HeatMap, Inc. analyserar onlinebeteendet hos besökare på webbplatsen. Ingen personlig information samlas in.

Heatmap samlar in

 • Mus- och pekaktivitet (men ingen tangentbordsaktivitet)
 • Enhetens skärmstorlek
 • Geografisk plats (endast land)
 • Besökta sidor
 • Datum och tid då webbplatssidorna öppnades
Hjälpte denna sida Dig?
Ok, tack för Ditt svar!
Ok, tack för Ditt svar!
Ditt svar är anonymt

Förhindrar skräppost


Captcha