Integritet och cookies

Sammanfattning om personuppgifter

 • Vi använder endast Dina uppgifter för respektive ändamål
 • Vi kommer inte använda Dina uppgifter till mailutskick/spam/sms
 • Vi kommer inte sälja Dina uppgifter vidare
 • Vi använder inga cookies som sparar personlig information
 • Vi använder inga analysverktyg som sparar personlig information

Personuppgifter vi samlar in

 • Namn, personnummer, email, telefon, adress
 • Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare

Källor till personuppgifter

 • Dig själv, Lantmäteriet, Skatteverket
 • Folkbokföringsregistret, bostadsrättsförening

Överföring av personuppgifter

 • IT/affärssytem (tjänsteleverantörer), banker, säljare (budförteckning och spekulantförteckning)
 • Bostadsrättsförening, Fastighetsmäklarinspektionen (myndighet)

Varför vi behöver personuppgifter

 • Tillhandahålla och administrera tjänster gentemot dig
 • Juridiska skäl, följa gällande lagstiftning t.ex. fastighetsmäklarlagen

Din rätt att begära information, möjlighet till radering och dataportabilitet

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag av Din personuppgifter
 • Du har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt
 • Du har rätt till dataportabilitet under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal

Vad är intresseavvägning?

När vi använder oss av den lagliga grunden ”intresseavvägning” innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig boenderelaterade produkter och tjänster. Det kan också handla om att vi vill följa upp ditt besök på en visning eller ditt köp av en bostad. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Läs mer hos Integritetsskyddsmyndigheten om den lagliga grunden intresseavvägning.

Ändringar i integritetspolicy

Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Personuppgiftsansvarig

Frågor avseende behandling av personuppgifter kan ställas till:

Jonas Nilsson Fastighetsförmedling
Storgatan 9
972 38 Luleå
Telefon: 070 – 28 28 000
Email: info [at] jnf [dot] se
Orgnr: 556739-5248

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

Personuppgiftsbehandling webb
Personuppgifts-behandling: Syftet med behandlingen: Katgegorier av personuppgifter: Kategorier av registrerade: Lagringstid: Rättslig grund:
Intresseanmälan objekt Administrera intresseanmälan för ett visst objekt Namn, telefon, email Spekulanter Under tiden objektet förmedlas Se intresseavvägning
Fri värdering Administrera tjänsten Namn, telefon, email, ort Kunder, potentiella kunder 6 mån Se intresseavvägning
Kundundersökning Administrera tjänsten Namn (endast förnamn publiceras) Kunder Obestämd tid Se intresseavvägning
Kontakt via mail, kontaktformulär Underlag samt fullgörande för återkontakt Namn, telefon, email Kunder, potentiella kunder 6 mån Se intresseavvägning
Personuppgiftsbehandling köpare
Personuppgifts-behandling: Syftet med behandlingen: Katgegorier av personuppgifter: Kategorier av registrerade: Lagringstid: Rättslig grund:
Marknadsföring Reklamutskick, annons i social media Adress Köpare 3 månader från tillträde av objektet Se intresseavvägning
Kontrakt Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism Kontonummer, namn, adress, personnummer, kopia på ID-handling Köpare 5 år från att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagits Bevarandetid enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Kontrakt Administration av bostadsförmedling, t.ex. överföring av uppgifter till bostadsrättsförening, hantering av banklån etc. Namn, personnummer, adress, email, telefon, låneuppgifter Köpare 10 år från undertecknande av köpeavtal Allmän preskriptionstid enligt preskriptionslagen (1977:1160)
Kontrakt Arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn Köpare 10 år från tillträdet av objektet Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen
Hantering av förmedling Uppföljning efter köpet Namn, telefon, email Köpare 3 mån från tillträdet av objektet Se intresseavvägning
Personuppgiftsbehandling säljare
Personuppgifts-behandling: Syftet med behandlingen: Katgegorier av personuppgifter: Kategorier av registrerade: Lagringstid: Rättslig grund:
Marknadsföring Reklamutskick, annons i social media Adress Säljare 1 år från att mäklarens uppdrag för säljaren är fullgjort Se intresseavvägning
Kontrakt Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism Kontonummer, namn, adress, personnummer, kopia på ID-handling Säljare 5 år från att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagits Bevarandetid enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Kontrakt Administration av förmedling, såsom t.ex. förmedling av köpeskilling Namn, personnummer, adress, email, telefon, köpeavtalet – inklusive prospekt Säljare 10 år från undertecknande av köpeavtal Allmän preskriptionstid enligt preskriptionslagen (1977:1160)
Kontrakt Arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn Säljare 10 år från tillträdet av objektet Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen
Kontrakt Bokföringsändamål Kontonummer, namn, mäklararvode Säljare 7 år från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutats Bevarandetid enligt bokföringslagen (1999:1078)
Hantering av förmedling Utförande av mäklaruppdraget Information hänförlig till bostaden, såsom bilder och film Säljare 1 år från att mäklarens uppdrag för säljaren fullgjorts Se intresseavvägning
Personuppgiftsbehandling närstående till säljare
Personuppgifts-behandling: Syftet med behandlingen: Katgegorier av personuppgifter: Kategorier av registrerade: Lagringstid: Rättslig grund:
Administration av tjänst Kontakt inom ramen för förmedlingsuppdraget Namn, email, telefon Närstående till säljare (t.ex. sambo som ej äger bostaden) Fram till tillträde Se intresseavvägning
Administration Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn Närstående till säljare 10 år från tillträdet Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen
Personuppgiftsbehandling potentiell säljare
Personuppgifts-behandling: Syftet med behandlingen: Katgegorier av personuppgifter: Kategorier av registrerade: Lagringstid: Rättslig grund:
Administration av tjänst Administration av värdering Namn, adress, email , uppgifter om objekt Potentiell säljare 1 år från genomförd värdering T.ex. kunna besvara frågor från banker rörande värderingar
Marknadsföring Reklamutskick Namn, email, telefon Potentiell säljare 2 år från att uppgiften samlats in Datainspektionens vägledning för att bostadsköp sker med längre tidsintervall
Hantering av förmedling Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn Potentiell säljare 10 år från tillträdet Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen
Personuppgiftsbehandling spekulant
Personuppgifts-behandling: Syftet med behandlingen: Katgegorier av personuppgifter: Kategorier av registrerade: Lagringstid: Rättslig grund:
Marknadsföring Reklamutskick Namn, email, telefon Spekulant 2 år från att uppgiften samlats in Datainspektionens vägledning för att bostadsköp sker med längre tidsintervall
Administration av tjänst Föra spekulantregister och förmedla objekt Namn, email, telefon Spekulant 2 år från att objektet har försålts Datainspektionens vägledning för att bostadsköp sker med längre tidsintervall
Administration av tjänst Föra budförteckning Namn, email, telefon, lämnade bud Spekulant 10 år från att budgivningen avslutats Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen (1977:1160)
Administration av tjänst Administrera intresseanmälan för ett visst objekt Namn, email, telefon Spekulant Fram till att objektet förmedlats Se intresseavvägning
Hantering av förmedling Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn Spekulant 10 år från att objektet försålts Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen

Användning av cookies och webbanalysverktyg

 • Vi använder sammanlagt (2 st) cookies
 • Vi använder inga cookies som sparar personlig information
 • Vi använder inga webbanalysverktyg som sparar personlig information

Om cookies

En cookie är en textfil som skickas från en server till Din webbläsare och som lagras på Din dator, Din mobiltelefon eller surfplatta. Hur cookies fungerar.

Om webbanalysverktyg

Webbanalys är en funktion som mäter, spårar och analyserar onlinebeetende på en webbplats. Hur webbanalys fungerar.

Vi använder följande webbanalysverktyg

Clicky web analytics, Clicky. Clicky web analytics samlar in information om hur besökare använder webbplatsen. Ingen personlig information samlas in.

Clicky web analytics

 • URL och titel på visade sidor.

 • URL och titel på alla länkar som klickas på sidor som visas.

 • Användaragent.

 • Hänvisnings-URL.

 • Webbläsarspråk.

 • Skärmupplösning.

 • IP-adress (IP-adresser anonymiseras innan de behandlas).