Integritetspolicy och cookies

Jonas Nilsson Fastighetsförmedling kommer inte använda Dina uppgifter till mailutskick/spam eller sälja de vidare. Vi använder endast Dina uppgifter för respektive ändamål.

Nedan beskriver vi hur vi samlar in, använder och sparar information, inklusive dina personuppgifter, vid din användning av vår webbplats (https://www.jnf.se/) och som köpare, säljare, potentiell säljare och spekulant.

Jonas Nilsson Fastighetsförmedling AB är personuppgiftsansvarig enligt gällande lag för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss för nedanstående ändamål.

Personuppgiftsbehandling webb

Personuppgiftsbehandling köpare

Personuppgiftsbehandling säljare

Personuppgiftsbehandling närstående till säljare

Personuppgiftsbehandling potentiell säljare

Personuppgiftsbehandling spekulant

Användning av cookies

Personuppgifter vi samlar in

Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress.
Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare.
Enhetsinformation såsom ip-adress och webbläsarinställningar.

Källor till personuppgifter

Dig själv, Lantmäteriet, Skatteverket, folkbokföringsregistret, bostadsrättsförening och internetverktyg/webbläsare.

Överföring av personuppgifter

IT/affärssytem (tjänsteleverantörer), banker, säljare (budförteckning och spekulantförteckning), bostadsrättsförening, Fastighetsmäklarinspektionen (myndighet).

Varför vi behöver personuppgifter

Vårt ändamål med personuppgifter är att tillhandahålla och administrera tjänster gentemot dig. Det finns flera skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. fastighetsmäklarlagen. Vid behöver även hantera dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal och ge dig den service vi lovat.

Rätt att begära information och möjlighet till radering

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellerna Personuppgiftsbehandlingar. I tabellerna syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid. Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig. Du har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit till oss, vilket normalt sett omfattar uppgift om namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Kontakt – Personuppgiftsansvarig

Det är Jonas Nilsson Fastighetsförmedling AB som är personuppgiftsansvarig. Frågor avseende behandling av personuppgifter kan ställas till:

Jonas Nilsson Fastighetsförmedling
Storgatan 9
972 38 Luleå
070-28 28 000
info@jnf.se
Orgnr: 556739-5248

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

Vad är intresseavvägning?

När vi använder oss av den lagliga grunden intresseavvägning innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig boenderelaterade produkter och tjänster. Det kan också handla om att vi vill följa upp ditt besök på en visning eller ditt köp av en bostad. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Läs mer om den lagliga grunden intresseavvägning hos Datainspektionen

Ändringar i Integritetspolicy

Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Personuppgiftsbehandling webb

 • Personuppgiftsbehandling: Besök på hemsidan
 • Syftet med behandlingen: Analys och uppföljning
 • Katgegorier av personuppgifter: Cookie, IP-adress
 • Kategorier av registrerade: Hemsidebesökare
 • Lagringstid: Se cookiepolicy
 • Rättslig grund: Se intresseavvägning

 • Personuppgiftsbehandling: Intresseanmälan objekt
 • Syftet med behandlingen: Administrera intresseanmälan för ett visst objekt
 • Katgegorier av personuppgifter: Namn/tel/email
 • Kategorier av registrerade: Spekulanter
 • Lagringstid: Under tiden objektet förmedlas
 • Rättslig grund: Se intresseavvägning

 • Personuppgiftsbehandling: Fri värdering
 • Syftet med behandlingen: Administrera tjänsten
 • Katgegorier av personuppgifter: Namn/tel/email/ort
 • Kategorier av registrerade: Kunder, potentiella kunder
 • Lagringstid: 6 mån
 • Rättslig grund: Se intresseavvägning

 • Personuppgiftsbehandling: Kundundersökning
 • Syftet med behandlingen: Administrera tjänsten
 • Katgegorier av personuppgifter: Namn (endast förnamn publiceras)
 • Kategorier av registrerade: Kunder
 • Lagringstid: 6 månader/Förnamn – obestämd tid
 • Rättslig grund: Se intresseavvägning

 • Personuppgiftsbehandling: Kontakt via mail, kontaktformulär
 • Syftet med behandlingen: Underlag samt fullgörande för återkontakt
 • Katgegorier av personuppgifter: Namn/tel/email
 • Kategorier av registrerade: Kunder, potentiella kunder
 • Lagringstid: 6 mån
 • Rättslig grund: Se intresseavvägning

 • Personuppgiftsbehandling: Anmälan söktjänst – ”Nytt hem”
 • Syftet med behandlingen: Administrera tjänsten
 • Katgegorier av personuppgifter: Namn/tel/email/ort/nuvarande bostad
 • Kategorier av registrerade: Kunder
 • Lagringstid: 1 år
 • Rättslig grund: Se intresseavvägning

Personuppgiftsbehandling köpare

 • Personuppgiftsbehandling: Marknadsföring
 • Syftet med behandlingen: Reklamutskick, annons i social media
 • Katgegorier av personuppgifter: Adress
 • Kategorier av registrerade: Köpare
 • Lagringstid: 3 månader från tillträde
 • Rättslig grund: Datainspektionens vägledning om bevarande av
  personuppgifter

 • Personuppgiftsbehandling: Kontrakt
 • Syftet med behandlingen: Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Katgegorier av personuppgifter: Kontonummer/Namn/Adress/Personnummer/Kopia på ID-handling
 • Kategorier av registrerade: Köpare
 • Lagringstid: 5 år från att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagits
 • Rättslig grund: Bevarandetid enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 • Personuppgiftsbehandling: Kontrakt
 • Syftet med behandlingen: Administration av bostadsförmedling, t.ex. överföring av uppgifter till bostadsrättsförening, hantering av banklånetc.
 • Katgegorier av personuppgifter: Namn/Personnummer/Adress/E-post/Telefonnummer/Låneuppgifter
 • Kategorier av registrerade: Köpare
 • Lagringstid: 10 år från undertecknande av köpeavtal
 • Rättslig grund: Allmän preskriptionstid enligt preskriptionslagen (1977:1160)

 • Personuppgiftsbehandling: Kontrakt
 • Syftet med behandlingen: Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen
 • Katgegorier av personuppgifter: Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn
 • Kategorier av registrerade: Köpare
 • Lagringstid: 10 år från tillträdet
 • Rättslig grund: Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen

 • Personuppgiftsbehandling: Hantering av förmedling
 • Syftet med behandlingen: Uppföljning efter köpet
 • Katgegorier av personuppgifter: Namn/tel/email/
 • Kategorier av registrerade: Köpare
 • Lagringstid: 3 mån från tillträdet
 • Rättslig grund: Se intresseavvägning

Personuppgiftsbehandling säljare

 • Personuppgiftsbehandling: Marknadsföring
 • Syftet med behandlingen: Reklamutskick, annons i social media
 • Katgegorier av personuppgifter: Adress
 • Kategorier av registrerade: Säljare
 • Lagringstid: 1 år från att mäklarens uppdrag för säljaren är fullgjort
 • Rättslig grund: Datainspektionens vägledning om bevarande av
  personuppgifter

 • Personuppgiftsbehandling: Kontrakt
 • Syftet med behandlingen: Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Katgegorier av personuppgifter: Kontonummer/Namn/Adress/Personnummer/Kopia på ID-handling
 • Kategorier av registrerade: Säljare
 • Lagringstid: 5 år från att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagits
 • Rättslig grund: Bevarandetid enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 • Personuppgiftsbehandling: Kontrakt
 • Syftet med behandlingen: Administration av förmedling, såsom t.ex. förmedling av köpeskilling
 • Katgegorier av personuppgifter: Namn/Personnummer/Adress/E-post/Telefonnummer/Köpeavtalet, inklusive prospekt
 • Kategorier av registrerade: Säljare
 • Lagringstid: 10 år från undertecknande av köpeavtal
 • Rättslig grund: Allmän preskriptionstid enligt preskriptionslagen (1977:1160)

 • Personuppgiftsbehandling: Kontrakt
 • Syftet med behandlingen: Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen
 • Katgegorier av personuppgifter: Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn
 • Kategorier av registrerade: Säljare
 • Lagringstid: 10 år från tillträdet
 • Rättslig grund: Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen

 • Personuppgiftsbehandling: Kontrakt
 • Syftet med behandlingen: Bokföringsändamål
 • Katgegorier av personuppgifter: Kontonummer/Namn/Mäklararvode
 • Kategorier av registrerade: Säljare
 • Lagringstid: 7 år från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutats
 • Rättslig grund: Bevarandetid enligt bokföringslagen (1999:1078)

 • Personuppgiftsbehandling: Hantering av förmedling
 • Syftet med behandlingen: Utförande av mäklaruppdraget
 • Katgegorier av personuppgifter: Information hänförlig till bostaden, såsom bilder och film
 • Kategorier av registrerade: Säljare
 • Lagringstid: 1 år från att mäklarens uppdrag för säljaren fullgjorts
 • Rättslig grund: Se intresseavvägning

Personuppgiftsbehandling närstående till säljare

 • Personuppgiftsbehandling: Administration av tjänst
 • Syftet med behandlingen: Kontakt inom ramen för förmedlingsuppdraget
 • Katgegorier av personuppgifter: Namn/E-post/Telefonnummer/
 • Kategorier av registrerade: Närstående till säljare (t.ex. sambo som ej äger bostaden)
 • Lagringstid: Fram till tillträde
 • Rättslig grund: Se intresseavvägning

 • Personuppgiftsbehandling: Administration
 • Syftet med behandlingen: Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen
 • Katgegorier av personuppgifter: Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn
 • Kategorier av registrerade: Närstående till säljare
 • Lagringstid: 10 år från tillträdet
 • Rättslig grund: Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen

Personuppgiftsbehandling potentiell säljare

 • Personuppgiftsbehandling: Administration av tjänst
 • Syftet med behandlingen: Administration av värdering
 • Katgegorier av personuppgifter: Namn/Adress/E-postadress/Uppgifter om objekt
 • Kategorier av registrerade: Potentiell säljare
 • Lagringstid: 1 år från genomförd värdering
 • Rättslig grund: T.ex. kunna besvara frågor från banker rörande värderingar och kunna genomföra expressvärderingar

 • Personuppgiftsbehandling: Marknadsföring
 • Syftet med behandlingen: Reklamutskick
 • Katgegorier av personuppgifter: Namn/E-post/Telefonnummer
 • Kategorier av registrerade: Potentiell säljare
 • Lagringstid: 2 år från att uppgiften samlats in
 • Rättslig grund: Datainspektionens vägledning för bevarande av personuppgifter mot bakgrund av att bostadsköp sker med längre tidsintervall än ett vanligt köp

 • Personuppgiftsbehandling: Hantering av förmedling
 • Syftet med behandlingen: Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen
 • Katgegorier av personuppgifter: Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn
 • Kategorier av registrerade: Potentiell säljare
 • Lagringstid: 10 år från tillträdet
 • Rättslig grund: Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen

Personuppgiftsbehandling spekulant

 • Personuppgiftsbehandling: Marknadsföring
 • Syftet med behandlingen: Reklamutskick
 • Katgegorier av personuppgifter: Namn/E-post/Telefonnummer
 • Kategorier av registrerade: Spekulant
 • Lagringstid: 2 år från att uppgiften samlats in
 • Rättslig grund: Datainspektionens vägledning för bevarande av personuppgifter mot bakgrund av att bostadsköp sker med längre tidsintervall än ett vanligt köp

 • Personuppgiftsbehandling: Administration av tjänst
 • Syftet med behandlingen: Föra spekulantregister och förmedla objekt
 • Katgegorier av personuppgifter: Namn/E-post/Telefonnummer
 • Kategorier av registrerade: Spekulant
 • Lagringstid: 2 år från att objektet har försålts
 • Rättslig grund: Datainspektionens vägledning för bevarande av personuppgifter mot bakgrund av att bostadsköp sker med längre tidsintervall än ett vanligt köp

 • Personuppgiftsbehandling: Administration av tjänst
 • Syftet med behandlingen: Föra budförteckning
 • Katgegorier av personuppgifter: Namn/E-post/Telefonnummer/Lämnade bud
 • Kategorier av registrerade: Spekulant
 • Lagringstid: 10 år från att budgivningen avslutats
 • Rättslig grund: Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen (1977:1160)

 • Personuppgiftsbehandling: Administration av tjänst
 • Syftet med behandlingen: Administrera intresseanmälan för ett visst objekt
 • Katgegorier av personuppgifter: Namn/E-post/Telefonnummer
 • Kategorier av registrerade: Spekulant
 • Lagringstid: Fram till att objektet förmedlats
 • Rättslig grund: Se intresseavvägning

 • Personuppgiftsbehandling: Hantering av förmedling
 • Syftet med behandlingen: Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen
 • Katgegorier av personuppgifter: Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn
 • Kategorier av registrerade: Spekulant
 • Lagringstid: 10 år från att objektet försålts
 • Rättslig grund: Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen

Användning av cookies

Vi använder s.k. cookies på vår webbplats. En cookie är en textfil som skickas från en server till din webbläsare och som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookies användas till exempel för att visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till det angivna utgångsdatumet för respektive cookie.

Vi använder följande cookies på vår webbplats.

Clicky

Vi använder Clicky(Roxr), en webbanalystjänst, för att samla in information om hur besökare använder webbplatsen. Informationen som samlas in kommer att vidarebefordras till Clicky (Roxr) för framställning av besöksrapporter. Besöksrapporterna från Clicky(Roxr) innehåller endast anonyma IP-adresser, dvs. det går inte att identifiera en IP-adress till enskild person. Information som samlas in av Clicky(Roxr) sparas i max 1,5 år. Clicky (Roxr) kommer inte att ge någon information om sina användare och / eller deras trafikuppgifter till någon tredje part för något ändamål, om det inte krävs för att göra det enligt lag. Clicky(Roxr) sparar sin information på servrar i USA. https://clicky.com

Vill du inte bli spårad av Clicky, klicka här så placeras en cookie som blockerar Clicky.

Godkännande av cookie

(accepterarPolicy) (utgångsdatum 1 år)

Vi använder en cookie för att avgöra om du godkänt vår användning av cookies.

Cookie för pop ups

(Boxzilla_box) (Utgångsdatum skiftar, max en 1 månad)

Vi använder en cookie för att inte visa pop ups för ofta för dig.

Cookie för alert bar

(alert) (Utgångsdatum skiftar, max en 1 månad)

Vi använder en cookie för att inte visa en alert för ofta för dig.

Cookie för tabs

(Objecttabs) (Utgår vid slutet på webbläsarsessionen)

Vi använder en cookie för att tabbar ska fungera korrekt.

Genom att använda vår webbplats godkänner Du vår användning av cookies. Ok (Dölj) eller läs om integritetspolicy och cookies.