Integritetspolicy och cookies

Nedan beskriver vi hur vi samlar in, använder och sparar information, inklusive dina personuppgifter, vid din användning av vår webbplats (https://www.jnf.se/) och som köpare, säljare, närstående till säljare, potentiell säljare, spekulant och arbetsökande.

Jonas Nilsson Fastighetsförmedling AB är personuppgiftsansvarig enligt gällande lag för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss för nedanstående ändamål.

Personuppgiftsbehandling webb

Personuppgiftsbehandling köpare

Personuppgiftsbehandling säljare

Personuppgiftsbehandling närstående till säljare

Personuppgiftsbehandling potentiell säljare

Personuppgiftsbehandling spekulant

Personuppgiftsbehandling arbetssökande

Användning av cookies

Personuppgifter vi samlar in

Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress.
Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare.
Enhetsinformation såsom ip-adress och webbläsarinställningar.

Källor till personuppgifter

Dig själv, Lantmäteriet, Skatteverket, folkbokföringsregistret, bostadsrättsförening och internetverktyg/webbläsare.

Överföring av personuppgifter

IT/affärssytem (tjänsteleverantörer), banker, säljare (budförteckning och spekulantförteckning), bostadsrättsförening, Fastighetsmäklarinspektionen (myndighet).

Varför vi behöver personuppgifter

Vårt ändamål med personuppgifter är att tillhandahålla och administrera tjänster gentemot dig. Det finns flera skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. fastighetsmäklarlagen. Vid behöver även hantera dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal och ge dig den service vi lovat.

Rätt att begära information och möjlighet till radering

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellerna Personuppgiftsbehandlingar. I tabellerna syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid. Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig. Du har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit till oss, vilket normalt sett omfattar uppgift om namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Kontakt – Personuppgiftsansvarig

Det är Jonas Nilsson Fastighetsförmedling AB som är personuppgiftsansvarig. Frågor avseende behandling av personuppgifter kan ställas till:

Jonas Nilsson Fastighetsförmedling
Storgatan 9
972 38 Luleå
070-28 28 000
info@jnf.se
Orgnr: 556739-5248

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

Vad är intresseavvägning?

När vi använder oss av den lagliga grunden intresseavvägning innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig boenderelaterade produkter och tjänster. Det kan också handla om att vi vill följa upp ditt besök på en visning eller ditt köp av en bostad. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Läs mer om den lagliga grunden intresseavvägning hos Datainspektionen

Ändringar i Integritetspolicy

Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Personuppgiftsbehandling webb
Personuppgifts-
behandling
Syftet med behandlingen Katgegorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Lagringstid Rättslig grund
Besök på hemsidan Analys och uppföljning Cookie, IP-adress Hemsidebesökare Se cookiepolicy Se intresseavvägning
Intresseanmälan objekt Administrera intresseanmälan för ett visst objekt Namn/tel/email Spekulanter Under tiden objektet förmedlas Se intresseavvägning
Intresseanmälan fri värdering Administrera tjänsten Namn/tel/email/ort Kunder, potentiella kunder 6 mån Se intresseavvägning
Kontakt via mail, kontaktformulär Underlag samt fullgörande för återkontakt Namn/tel/email Kunder, potentiella kunder 6 mån Se intresseavvägning
Anmälan söktjänst – ”Nytt hem” Administrera tjänsten Namn/tel/email/ort/nuvarande bostad Kunder 1 år Se intresseavvägning

Personuppgiftsbehandling köpare
Personuppgifts-
behandling
Syftet med behandlingen Katgegorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Lagringstid Rättslig grund
Marknadsföring Reklamutskick, annons i social media Adress Köpare 3 månader från tillträde Datainspektionens vägledning om bevarande av
personuppgifter
Kontrakt Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism Kontonummer/Namn/Adress/Personnummer/Kopia på ID-handling Köpare 5 år från att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagits. Bevarandetid enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Kontrakt Administration av bostadsförmedling, t.ex. överföring av uppgifter till bostadsrättsförening, hantering av banklånetc. Namn/Personnummer/Adress/E-post/Telefonnummer/Låneuppgifter Köpare 10 år från undertecknande av köpeavtal. Allmän preskriptionstid enligt preskriptionslagen (1977:1160).
Kontrakt Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn Köpare 10 år från tillträdet. Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen.
Hantering av förmedling Uppföljning efter köpet Namn/tel/email/ Köpare 3 mån från tillträdet. Se intresseavvägning

Personuppgiftsbehandling säljare
Personuppgifts-
behandling
Syftet med behandlingen Katgegorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Lagringstid Rättslig grund
Marknadsföring Reklamutskick, annons i social media Adress Säljare 1 år från att mäklarens uppdrag för säljaren är fullgjort. Datainspektionens vägledning om bevarande av
personuppgifter
Kontrakt Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism Kontonummer/Namn/Adress/Personnummer/Kopia på ID-handling Säljare 5 år från att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagits. Bevarandetid enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Kontrakt Administration av förmedling, såsom t.ex. förmedling av köpeskilling Namn/Personnummer/Adress/E-post/Telefonnummer/Köpeavtalet, inklusive prospekt Säljare 10 år från undertecknande av köpeavtal. Allmän preskriptionstid enligt preskriptionslagen (1977:1160).
Kontrakt Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn Säljare 10 år från tillträdet. Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen.
Kontrakt Bokföringsändamål Kontonummer/Namn/Mäklararvode Säljare 7 år från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutats. Bevarandetid enligt bokföringslagen (1999:1078).
Hantering av förmedling Utförande av mäklaruppdraget Information hänförlig till bostaden, såsom bilder och film Säljare 1 år från att mäklarens uppdrag för säljaren fullgjorts Se intresseavvägning

Personuppgiftsbehandling närstående till säljare
Personuppgifts-
behandling
Syftet med behandlingen Katgegorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Lagringstid Rättslig grund
Administration av tjänst Kontakt inom ramen för förmedlingsuppdraget Namn/E-post/Telefonnummer/ Närstående till säljare (t.ex. sambo som ej äger bostaden) Fram till tillträde Se intresseavvägning
Administration Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn Närstående till säljare 10 år från tillträdet. Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen.

Personuppgiftsbehandling potentiell säljare
Personuppgifts-
behandling
Syftet med behandlingen Katgegorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Lagringstid Rättslig grund
Administration av tjänst Administration av värdering Namn/Adress/E-postadress/Uppgifter om objekt Potentiell säljare 1 år från genomförd värdering T.ex. kunna besvara frågor från banker rörande värderingar.
Marknadsföring Reklamutskick Namn/E-post/Telefonnummer Potentiell säljare 2 år från att uppgiften samlats in. Datainspektionens vägledning för bevarande av personuppgifter mot bakgrund av att bostadsköp sker med längre tidsintervall än ett vanligt köp.
Hantering av förmedling Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn Potentiell säljare 10 år från tillträdet. Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen.

Personuppgiftsbehandling spekulant
Personuppgifts-
behandling
Syftet med behandlingen Katgegorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Lagringstid Rättslig grund
Marknadsföring Reklamutskick Namn/E-post/Telefonnummer Spekulant 2 år från att uppgiften samlats in. Datainspektionens vägledning för bevarande av personuppgifter mot bakgrund av att bostadsköp sker med längre tidsintervall än ett vanligt köp.
Administration av tjänst Föra spekulantregister och förmedla objekt Namn/E-post/Telefonnummer Spekulant 2 år från att objektet har försålts Datainspektionens vägledning för bevarande av personuppgifter mot bakgrund av att bostadsköp sker med längre tidsintervall än ett vanligt köp.
Administration av tjänst Föra budförteckning Namn/E-post/Telefonnummer/Lämnade bud Spekulant 10 år från att budgivningen avslutats Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen (1977:1160).
Administration av tjänst Administrera intresseanmälan för ett visst objekt Namn/E-post/Telefonnummer Spekulant Fram till att objektet förmedlats. Se intresseavvägning
Hantering av förmedling Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn Spekulant 10 år från att objektet försålts Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen.

Personuppgiftsbehandling arbetssökande
Personuppgifts-
behandling
Syftet med behandlingen Katgegorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Lagringstid Rättslig grund
Arbetssökande specifik tjänst Utvärdera och välja rätt person att rekrytera Namn/E-post/Telefonnummer Arbetssökande Under rekryteringsprocessen + ytterligare 6 månader Se intresseavvägning
Arbetssökande spontanansökan Utvärdera för eventuell rekrytering Namn/E-post/Telefonnummer Arbetssökande 6 månader Se intresseavvägning

Användning av cookies

Vi använder s.k. cookies på vår webbplats. En cookie är en textfil som skickas från en server till din webbläsare och som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookies användas till exempel för att visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till det angivna utgångsdatumet för respektive cookie.

Vi använder följande cookies på vår webbplats.

Clicky web analytics

(PHPSESSID) (Utgår vid slutet på webbläsarsessionen)

Vi använder Clicky(Roxr), en webbanalystjänst, för att samla in information om hur besökare använder webbplatsen. Informationen som samlas in kommer att vidarebefordras till Clicky (Roxr) för framställning av besöksrapporter. Besöksrapporterna från Clicky(Roxr) innehåller endast anonyma IP-adresser, dvs. det går inte att identifiera en IP-adress till enskild person. Information som samlas in av Clicky(Roxr) sparas i max 1,5 år. Clicky (Roxr) kommer inte att ge någon information om sina användare och / eller deras trafikuppgifter till någon tredje part för något ändamål, om det inte krävs för att göra det enligt lag. Clicky(Roxr) sparar sin information på servrar i USA. https://clicky.com

Vill du inte bli spårad av Clicky, klicka här så placeras en cookie som blockerar Clicky.

Godkännande av cookie

(viewed_cookie_policy) (utgångsdatum 1 år)

Vi använder en cookie för att avgöra om du godkänt vår användning av cookies.

Vi ger Dig en bättre mäklartjänst

Vi säljer bostäder i Luleå | Skellefteå | Piteå | Älvsbyn | Boden | Kalix | Haparanda | Kiruna | Gällivare | Jokkmokk | Pajala